Niedziela, 20.5.2018

Rynek Pracy

PRACUJĄCY

pozycja

jednostka

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

pracujący ogółem, w tym:

os.

32 389

32 911

b. d.

mężczyźni

os.

16 437

16 532

b. d.

kobiety

os.

15 952

16 379

b. d.

pracujący w sekcji:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

os.

6 902

6 901

b. d.

przemysł i budownictwo

os.

9 558

10 016

b. d.

handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja

os.

6 628

6 543

b. d.

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości

os.

679

640

b. d.

pozostałe usługi

os.

8 622

8 811

b. d.

 

WYNAGRODZENIE

pozycja

jednostka

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3 253,35

3 386,42

3 528,01

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

%

81,3

81,6

82,2

 

BEZROBOCIE

pozycja

jednostka

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

bezrobotni ogółem, w tym:

os.

6 172

4 705

3 849

mężczyźni

os.

2 796

1 993

1 627

kobiety

os.

3 376

2 712

2 222

pozostający bez pracy do 12 miesięcy

os.

3 581

2 949

2 375

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

os.

2 591

1 756

1 474

z wykształceniem wyższym

os.

578

447

375

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym

os.

1 143

818

691

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

os.

620

496

385

z wykształceniem zasadniczym zawodowym

os.

2 165

1 633

1 318

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

os.

1 666

1 311

1 080

bez stażu pracy

os.

873

567

439

ze stażem pracy do 5 lat

os.

2 419

1 915

1 603

ze stażem pracy 5-10 lat

os.

958

715

645

ze stażem pracy 10-20 lat

os.

1 016

781

631

ze stażem pracy powyżej 20 lat

os.

906

727

531

w wieku do 24 lat

os.

1 047

669

529

w wieku 25-34 lata

os.

1 767

1 304

1 091

w wieku 35-44 lata

os.

1 347

1 061

815

w wieku 45 lat i więcej

os.

2 011

1 671

1 414

stopa bezrobocia rejestrowanego

%

12,3

9,5

7,8

stopa bezrobocia rejestrowanego w relacji do poziomu w kraju (Polska=100)

%

107,9

97,9

94,0

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: